news 2017

1.12 Privaat radionetwerk voor evenementen hulpverleningsdienst blijft in de toekomst catergorie 3d


Een aantal evenementen hulpverleningsdiensten hebben van het BIPT een vergunning voor het opzetten van een analoog of digitaal privaat radionetwerk in de financieel zeer gunstige categorie 3d. De wetgeving hieromtrent zal dit jaar nog wijzigen.

Bij enkele diensten was er de ongerustheid want er zou gezegd zijn dat enkel het Rode Kruis en Vlaamse Kruis nog een vergunning in categorie 3d zou krijgen.Het BIPT heeft ons vandaag formeel bevestigd dat alle instellingen of organismen voor medische of sociale hulp, met zuiver humanitaire doeleinden en zonder winstoogmerk nog steeds in aanmerking komen voor facturatie in categorie 3d.Ter informatie: dit betreft private radionetten en betreft niet de radionetten van ASTRID, Entropia, Virtual Trunck, enz…

1.11 Minister De Block toont interesse in BPASSE


Op 29  november 2017 ontvingen we een schrijven van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, De Block M.

De minister bevestigt ons kennis genomen te hebben van onze doelstellingen welke ze reeds besproken heeft met Dr. Machiels, Federaal gezondheidsinspecteur. Eveneens vraagt de minister ons naar onze ervaring binnen de evenementen hulpverlening, welke problemen er momenteel zijn en welke oplossing wij hiervoor zien.

BPASSE zal een lijst van problemen welke er zijn opstellen alsook waar mogelijk een oplossing uitwerken en voorstellen.

 

Graag vernemen we voor 15 december 2017 van de diensten, welke actief zijn in de sector, welke problemen zij ervaren.


1.10 Welzijnswetgeving van toepassing op vrijwilligers evenementen hulpverleningsdiensten


Op 3 oktober 2017 is er een eerste gesprek geweest met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij controleren de betreffende wetgeving en stellen dat een vrijwilliger aanzien moet worden als werknemer. Dit wil zeggen dat elke organisatie zich moet aansluiten bij een externe preventiedienst. Deze dienst zal instaan voor een aantal verplichte risico analyses en de specifieke medische onderzoeken van de vrijwilligers uitvoeren.

Dat dit geld gaat kosten is duidelijk… Enkele richtprijzen: ca € 200 / jaar administratiekosten + ca € 60 / jaar / vrijwilliger en daarbij nog eens ca € 160 / jaar / medisch onderzoek.

Vrijwilligers welke voor hun dagelijks werk in de medische sector werken kunnen echter wel een kopie van hun medisch onderzoek op hun vast werk indienen.

Zelfstandige medewerkers vallen uiteraard buiten deze wetgeving.Momenteel voert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een onderzoek in een aantal provincies en zal de sector controleren. Daarna zullen ze hun bevindingen in een rapport gieten en zal er met BPASSE overleg zijn.We streven ervoor om met BPASSE de sector te kunnen verdedigen!

1.9 Nieuwe omzendbrief betreffende de handelingen voor Hulpverlener-ambulancier


In de omzendbrief van 2 juli 2017 is te lezen dat de omzendbrief van 15 oktober 2015 werd opgeheven. Hierdoor mogen alle hulpverleners-ambulanciers (ambulanciers badge 112) ook buiten de opdrachten van het hulpcentrum 112 de handelingen welke omschreven staan in het KB van 21 februari 2014 toepassen.

Zie: http://www.bpasse.be/docs/OB02072017.pdf


1.8 Ecovignet in Frankrijk ook verplicht voor ziekenwagens?


We hebben contact opgenomen met de Franse Ambassade en kregen het volgende antwoord: http//www.bpasse.be/docs/Ecovignet-FR.pdf

Hieruit kunnen we afleiden dat het ecovignet niet verplicht is voor ziekenwagens mits men voorafgaand aan de stad / gemeente toestemming vraagt.


1.7 Eerste gesprek met FOD Volksgezondheid


Op 12 juni 2017 hebben we een eerste kennismakend gesprek gehad met de FOD Volksgezondheid, alwaar het kwaliteitscharter voor evenementen hulpverleningsdiensten werd voorgesteld.

We kunnen stellen dat dit een zeer positief gesprek was en waarbij perspectieven voor de toekomst open stonden.

Als beroepsvereniging blijven we ervoor ijveren om de medische zorg tijdens evenementen te optimaliseren.Leden van BPASSE kunnen op eenvoudig verzoek meer informatie ontvangen over de gesprekken.

1.6 Kwaliteitscharter voor evenementen hulpverleningsdiensten


Nadat de leden het kwaliteitscharter voor medische hulpverlening tijdens evenementen / manifestaties hebben doorgenomen en hun opmerkingen kenbaar gemaakt hebben, werd op 17 mei 2017 dit charter voorgesteld en toegelicht tijdens de ledenvergadering. De inhoud werd volledig weerhouden. Als volgende stap maken we een afspraak bij de FOD Volksgezondheid alwaar we ook dit charter zullen voorstellen.

1.5 Protocolakkoord uiterlijke kenmerken ambulance en kleding


Op 26/04/2017 is in het staatsblad het protocolakkoord verschenen over de uiterlijke kenmerken van de ambulance en kleding.

Zoals verwacht werd hierbij geen rekening gehouden met de ambulances welke worden ingezet voor evenementen hulpverlening.

BPASSE zal, zoals al eerder vermeld, dit aankaarten bij de bevoegde overheid.

Artikel in het staatsblad: http://www.bpasse.be/docs/Protocolakkoord_27-03-2017.pdf


1.3 Geen sociale bijdrage meer voor ambulanciers DGH.


De evenementen hulpverleningsdiensten worden weer vergeten...

Op 21 april 2017 keurde de ministerraad een ontwerp goed om vrijwilligers te werk gesteld als ambulancier binnen de dringende geneeskundige hulpverlening vrij te stellen van sociale zekerheidsbijdragen voor vergoedingen welke per kwartaal niet hoger zijn dan 1057,81 Euro.Vrijwillige hulpverleners bij evenementen hulpverleningsdiensten maar ook in het niet dringend liggend ziekenvervoer blijven in de kou staan. We kunnen hier dus spreken over een zekere vorm van discriminatie. BPASSE zal, voor de sector evenementen hulpverleningsdiensten, dit spoedig aankaarten bij de FOD Financiën.Tot onze spijt stellen we echter vast dat dit geen alleenstaand geval is. Nog maar enkele weken geleden kwam het nieuws dat, mits enkele uitzonderingen, enkel nog ziekenwagens welke ingezet worden binnen de dringende geneeskundige hulpverlening prioritaire signalen mogen bezitten. Ook hier werd geen rekening gehouden met de inzet van ziekenwagens tijdens evenementen welke, al dan niet, op een afgesloten terrein, ook prioritaire signalen moeten kunnen voeren. Deze materie zullen we spoedig bespreken met de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

1.2 Hulpverleners,... wie mag welke handelingen doen?


Lees het artikel: http://www.bpasse.be/docs/artikel-hulpverleners-wiemagwat.pdf

Artikel geschreven door BPASSE in samenwerking met FOD Volksgezondheid

1.1 Herkenbaarheid ziekenwagens


Link: http://www.belga.be/nl/press-release/details-60819/?langpr=NL

BPASSE is het eens met Minister De Block dat de opdracht van de ziekenwagen duidelijk herkenbaar moet zijn en het bezit van prioritaire signalen moet ingedijkt worden. De ziekenwagens welke worden ingezet tijdens evenementen moeten herkenbaar zijn alsook moeten zij de mogelijkheid hebben om prioritaire signalen te voeren wanneer de opdracht dit rechtvaardigt.

We gaan dan ook bij de overheidsdiensten deze problematiek aankaarten.